Sri Guruji, Swami Vivekananda, Gita

This podcast is updated with stories from the lives of Swami Vivekananda, Sri Guru ji, and Gita

We are also present on iTunes, Spotify, Google Podcasts, TuneIn, and Stitcher!


Gita Chapter 3 (Karma Yoga) Shloka 42, 43

06-05-2020

Sadhak Sanjivani इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य: परं मन: मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे: परतस्तु स: एवं बुद्धे: परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्

Categories | Gita

Download

Filetype: MP3 - Size: 24.34MB - Duration: 26:35 m (128 kbps 44100 Hz)